Läggare124.jpg

Pågående projekt

Januari - mars 2022

 • Planering och förberedelser inför byggstart av en ny läggare till sommarsäsongen 2022.
  Den nya läggaren kommer i huvudsak se ut som de tidigare med en 15 meter bred spridarbom, men med en mer flexibel lösning för den medföljande kemikalietanken.
   

 • Vårt samarbete med Blekinge Tekniska Högskolas utbildning i Marin Teknik fortsätter och under våren får vi hjälp av tredje- och fjärdeårsstudenterna på civilingenjörsutbildningen med att utveckla en mindre läggare lämpad för små sjöar (< 5 ha), dagvattendammar, viltvatten etc.
   

November - december 2021
 

 • Årets fältsäsong är nu över och våra tre båtar ("läggare") är upptagna för service och underhåll inför nästa säsong. Även lagringscontainrar, bryggor m m ses över och görs fina inför kommande sommar
   

 • Fr o m 1 november har Vattenresurs nya och rymligare lokaler i Kungsängen. Det medför ett stort lyft i förbättrad arbetsmiljö och ger även bättre förutsättningar för utvecklingsarbete. 
   

 • Samarbetet med Race For The Baltic fortsätter under hela 2022 inom projektet UnderWater Restoration. Projektet stöds bl a av Apotea
   

 • Onsdag 15 december arrangerades ett seminarium på Blekinge Tekniska Högskola om åtgärder mot övergödning där Vattenresurs medverkade. Dokumentation från seminariet finns här!
   

 • I maj 2021 behandlades två mindre försöksytor á en hektar vardera i den grunda Ullnasjön norr om Stockholm. Behandlingen är del i ett forskningsprojekt om fosforfällnings effekt i grunda sjöar. Behandlingen följs upp med undersökningar under 2021 och 2022 och i samarbete med Österåker, Täby och Vallentuna kommuner.  Rapport vintern 2022/2023.

Oktober 2021

Behandlingar utförs med polyaluminiumklorid (PAC) som levereras av vårt moderbolag Feralco Nordic AB under produktnamnet Ekoflock 96. Samma produkt används även i reningsverk för dricksvattenrening och uppfyller uppfyller den Europeiska standarden – “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption” EN 883:2004 type 1.

Lejondalssjön
Behandlingen av Lejondalssjön påbörjades hösten 2020 och beräknas vara klar våren 2022. Arbetet utförs på uppdrag av Upplands-Bro kommun och med ekonomiskt stöd i form av s k LOVA-medel från Länsstyrelsen i Stockholms län. Vid behandlingen injiceras som mest 110 g aluminium/m2 i bottensedimenten från sjöns största djup på 14 meter och upp till 6 meters djup.

 

Bastusjön
Bastusjön i Nacka har historiskt belastats av dag- och spillvatten och tidvis drabbats av kraftiga algblomningar under sommaren. Siktdjupet var före behandling litet och syrebrist vanligt och täckte ofta hälften av sjöns botten. Behandling av Bastusjön utfördes oktober 2021 och siktdjupet ökade omgående till 3-4 meter, dvs ända ned till botten.

 

Magelungen
Magelungen söder om Stockholm ingår i Tyresåns huvudavrinningsområde. Uppströms Magelungen har sjöarna Orlången och Trehörningen redan behandlats 2019 respektive 2020. Behandlingen av Magelungen genomfördes i september-oktober 2021. Effekten av behandlingen följs upp av Stockholm Vatten och Avfall tillsammans med Huddinge kommun och Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Vilka förberedelser har man inför en behandling?

Före behandling konsulterar vi behöriga parter och myndigheter vilka tillstånd, dispenser och markupplåtelser som fordras för åtgärden. Fastighets- och vattenägare är vanligen mycket positivt inställda till våra behandlingar och allmänhetens intresse är stort.

Bild6.jpg

Vår maskinpark är specialbyggd och konstruerad för att utföra entreprenader för fällning i vattenmassan och sediment. Här sjösätts en av våra läggare som är utrustad med högteknologisk GPS, ekolods- och styr och reglerteknik för att säkerställa hög precision av arbetet vi utför. Navigeringen sker med en noggrannhet av 6 cm och följer körlinjer med en bredd på 15 meter. Läggningen sker i flera omgångar vilket bidrar till en fullständig täckning. Vattenresurs AB bevakar och tillämpar kontinuerligt ny teknik och arbetar fram nya lösningar för att på bästa sätt möta våra kunders behov. Under behandlingen provtas dagligen yt- respektive bottenvatten och analyseras med avseende på pH, siktdjup och temperatur. Analys av alkalinitet och pH sker en gång per vecka på ackrediterat vattenlaboratorium. Sediment undersöks en gång per vecka på representativa provtagningspunkter och mängden flockningsmedel på sedimentytan anges.

Vattenresurs AB för dagligen loggbok under behandling och avrapporterar till beställaren genom en kortare avstämning varje vecka. Just nu sker denna resultatavstämning digitalt men beroende på Corona läget så kan det vissa veckor vara möjligt att ta emot studiebesök ombord! Dessa besök är populära och man får då möjlighet att ställa frågor och få information om våra projekt.

lds3.jpg