top of page

Vattenresurs historia

Vattenresurs startades i början av 90-talet av två privatpersoner. Tekniken att använda aluminium för rening av sjövatten utvecklades i Sverige redan på 1960-talet och är sedan 70-talet en etablerad restaureringsmetod i USA. 

Den ursprungliga metoden som användes var dock tämligen trubbig då aluminiumet spreds ut från ytan i hela vattenmassan. Vattenresurs har därför utvecklat en förfinad metod, EKOBENTIK, där aluminiumsalt precisionfälls in i bottensedimentet och binder fosforn där, med minsta möjliga påverkan på vattenmassans biologi. År 2002 tilldelades Vattenresurs Föreningen Vattens pris för vårt arbete med sjörestaurering. 

År 2020 förvärvades Vattenresurs av Feralco Nordic AB, vilket gav oss resurser och möjlighet att skala upp verksamheten och stötta fler kommuner att uppfylla svensk miljölagstiftning och EUs vattendirektiv att senast 2027 ha god ekologisk och kemisk vattenstatus i sina sjöar.

VÅR METOD

bottom of page